كوچك يا بزرگ كردن بخش :.جغرافیا وبرنامه ریزی شهری (محیط زیست شهری)


 کلاس درس برنامه ریزی منطقه ای:(1/31-2/7-2/28)ساعت 11/30-8برگزارمی گردد.

دانلود برنامه کلاسی دروس جبرانی اول96-95
دانلود برنامه کلاسی نیمسال اول 96-95 جغرافیا

دانلود برنامه کلاسی نیمسال دوم96-95

لغو کلاس دکتر شادفرمورخ 95/12/05  دریافت برنامه جدید(برنامه کلاسی درس جبرانی مبانی GIS)

میان ترم درس ارزیابی اثرات زیست محیطی 21/2/96ساعت5/8-5/12از فصل 1 تا 3
میان ترم درس برنامه ریزی محیط زیست شهری 21/2/96ساعت5/11-5/2از فصل 1،2،6،8
میان ترم درس توان های محیطی 28/2/96ساعت8-11از فصل 1تا4

میان ترم دیدگاههای برنامه ریزی محیط زیست شهری تاریخ28/2/96 ساعت30/11 ازفصل اول
کلاسهای ارشد روز پنج شنبه 14/2/96تشکیل نمی شود
کلاس جبرانی توان های طبیعی و رویکردهای برنامه ریزی و محیط زیست شهری خانم چهره ارا 21/2/96تشکیل می شود 
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما