كوچك يا بزرگ كردن بخش :.حسابداری
برنامه دروس عمومی نیمسال اول 97-96(اصلاحیه 26/7/96)


برنامه تکمیلی دروس تخصصی رشته مدیریت  وحسابداری نیمسال اول97-96(اصلاحی22/7/96)


تشکیل نشدن کلاس زبان تخصصی2حسابداری درتاریخ 10/7/96

تشکیل نشدن کلاس مبانی مدیریت دولتی2 و تصمیم گیری وخط مشی دولتی درتاریخ 11/7/96(رشته مدیریت دولتی)


تشکیل نشدن  کلاس تربیت بدنی (خوهران) درتاریخ96/7/10


طی تماس اقای رجب زاده دروس سیستمهای اطلاعاتی و تجارت الکترونیک روز

پنج شنبه 20/7/96تشکیل نمی شود کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد

تغییر تاریخ کلاس مدیریت تولید  از 8/8/96به15/8/96 همان ساعت

تشکیل نشدن کلاس ورزش1 برادران وخواهران درتاریخ 15/8/96


تشکیل کلاس جبرانی ریاضیات پایه وتحقیق درعملیات در تاریخ25/8/96 همان ساعت


تشکیل کلاس جبرانی حسابداری صنعتی2 وحسابداری پیشرفته1 درتاریخ 29/8/96 همان ساعت


میان ترم ارزشهای دفاع مقدس از 6فصل اول تاریخ21/9/96 ساعت 13


میان ترم زبا ن تخصصی1 تاریخ29/8/ ساعت 11  از3درس اول کتاب


میان ترم  زبان تخصصی2 تاریخ 27/9/ساعت8  از3درس اول کتاب


میان ترم زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت تاریخ20/9/ ساعت 8  از 5درس اول کتاب


میانترم زبان عمومی تاریخ28/9/ ساعت8  از 5درس اول کتاب

تشکیل کلاس حسابداری پیشرفته2 درتاریخ2/9/--16/9/--و30/9/96ساعت11-8


بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما