كوچك يا بزرگ كردن بخش :.حسابداری
برنامه کلاسی نیمسال دوم96-95رشته حسابداری

جابجایی کلاس زبان عمومی از بعدا زظهر به صبح همان روز

تشکیل نشدن کلاس های ریاضیات 1وریاضیات2 درتاریخ 14/11/95 بااستاد نراقی

تشکیل کلاس زبان تخصصی2 بازرگانی درتاریخ های18/11/-9/12/و21/1/ساعت11-8

تشکیل کلاس زبان تخصصی2 دولتی درتاریخ های25/11/-23/12/و18/2/ساعت11-8

تشکیل کلاس حسابداری میانه1 درتاریخ4/12/--18/12/--30/1/--13/2/-27/2/--ساعت30/14-30/11و16/1/ساعت11-8

تشکیل کلاس حسابرسی2 درتاریخ4/12/--30/1/--20/2/--ساعت11-8

حذف کلاس های پیشرفته2 درتاریخ4/12/--16/1/--30/1/--و20/2/--به علت آمارکم


حذف کلاس های حسابداری صنعتی3 درتاریخ 4/12/--18/12/--30/1/--13/2/--27/2/به علت آمار کم


جابجایی کلاس مدیریت مالی از تاریخ27/11/--23/1/--20/2/--به تاریخ17/12/--29/1/--و19/2/


جابجایی کلاس کاربرد کامپیوتر درمدیریت وحسابداری از2/12/--و16/12/95 به3/12/--و12/2/96ساعت11-8

جابجایی کلاس ریاضات پایه وریاضیات ومقدمات آمار1 از بعد از ظهر به صبح همان روز

تاریخ جدید تشکیل کلاس های مدیریت مالی 2(28/11/--19/12/--17/1/--31/1/--ساعت30/14-30/11

جا به جائی کلاس اندیشه سیاسی امام (برادران)  پنج شنبه هااز صبح به بعدازظهر

تشکیل کلاس حقوق بازرگانی درتاریخ 19/12/--24/1/--و21/2/96ساعت30/11

تشکیل کلاس جبرانی مدیریت مالی 12/2/96ساعت 30/14-30/11

تشکیل نشدن کلاس اندیشه1 درتاریخ17/1/96

میان ترم زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت تاریخ96/2/25از5درس اول ساعت 9

زبان تخصصی1حسابداری از3درس اول96/2/25ساعت12

زبان تخصصی2حسابداری از3درس اول96/2/11ساعت12


میان ترم تحقیق در عملیات تاریخ 96/2/21ساعت11 فصول2و3و4


میان ترم حسابداری مالیاتی96/2/14ساعت 9حسابرسی 2وحسابداری میانه یک استاد کریمی 30/1/96تشکیل نمی شود کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می شود

-------------------------------------------------------------------

میان ترم ریاضیات پایه ومقدمات آمارتاریخ96/2/28ساعت8   از4فصل اول

میان ترم حسابداری صنعتی2تاریخ96/2/14دروس1و3و4ساعت8/30

حسابداری پیشرفته1 تاریخ96/2/14فصول1و2ساعت8/30

میان ترم مبانی جامعه شناسی تاریخ 2/20/فصول1و3و5و7و11و14و15ساعت9/30

میان ترم تاریخ فرهنگ وتمدن تاص175 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم  اندیشه سیاسی امام(ره)تاص110 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم فارسی عمومی تاص120تاریخ96/2/13ساعت9
--------------------------------------------------------


میان ترم اصول حسابداری1 تاریخ18/2/96 از 4فصل اول

اصول حسابداری2 تاریخ19/2/96 فصل مغایرت بانکی وحقوق ودستمزد

اصول حسابداری3 تاریخ 26/2/96 حسابداری شعب

حسابداری صنعتی یک تاریخ 18/2/96 فصول 5و6

حسابرسی یک 18/2/96 از4فصل اول

میان ترم زبان عمومی 20/2/96تا پایان درس 6ساعت 5/8

حسابداری میانه1 تاریخ 27/2/96  از فصل4

حسابرسی2 تاریخ 20/2/96 از 4فصل اول

تشکیل کلاس جبرانی روانشناسی عمومی درتاریخ 26/2/96

امتحان عملی کاربرد کامپیوتر درحسابداری 18/2/96 ساعت30/11

کلاس جبرانی آماراحتمالات استاد میجوزی 19/2/96ساعت 11-8
و میان ترم 20/2/96از فصل 1،2،3

حذف کلاس مبانی تنظیم بودجه درتاریخ28/2/96 بااستادعطاران


امتحان میان ترم آشنایی با دفاع مقدس 20/2/96ساعت 5/9از 6فصل اول

جابجایی کلاس حقوق بازرگانی از21/2/96 به 28/2/96

میان ترم حقوق بازرگانی 28/2/96 ساعت 30/11

آخرین مهلت امتحان کار عملی کاربردکامپیوتر درمدیریت وحسابداری 25/2/96 ساعت 30/11
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما