كوچك يا بزرگ كردن بخش :.مترجمی زبان انگلیسی
برنامه دروس عمومی نیمسال دوم96-95 رشته مترجمی

برنامه دروس تخصصی نیمسال دوم 96-95 مترجمی

برنامه تکمیلی دروس تخصصی بعداز حذف واضافه اعلام خواهدشد
جا به جائی کلاس اندیشه سیاسی امام (برادران)  پنج شنبه هااز صبح به بعدازظهر

برنامه اصلاحی نیمسال دوم 96-95 مترجمی

کلاس های خانم تقوی روزدوشنبه96/1/14تشکیل نمیشود
تشکیل نشدن کلاس اندیشه1 درتاریخ17/1/96

----------------------------------------------------
                    میان ترم های دروس خانم نامور

ترجمه متون اقتصادی96/2/19ساعت9کل کتاب
بررسی آثار اسلامی یک 96/2/19ساعت9کل کتاب
بررسی آثار اسلامی دو96/2/19ساعت9کل کتاب
ترجمه متون ساده96/2/19ساعت9کل کتاب
نگارش فارسی96/2/19ساعت9کل کتاب
ترجمه مکاتبات یک96/2/19ساعت12  ارائه اصطلاحات کل دروس
ترجمه مکاتبات دو96/2/19ساعت12 ارائه اصطلاحات کل دروس
ترجمه  پیشرفته دو96/2/19ساعت12کل کتاب
ترجمه متون ادبی96/2/19ساعت12کل کتاب

آوا شناسی ارائه خلاصه 4فصل 96/2/26ساعت9
ترجمه  مطبوعاتی یک 96/2/26ساعت9کل کتاب
ترجمه  مطبوعاتی دو 96/2/26ساعت9کل کتاب
درآمدی برادبیات دو 96/2/26ساعت9کل کتاب

آزمون سازی 96/2/26ساعت12کل کتاب

اصول وروش تحقیق دو ارائه خلاصه دروس 96/2/26ساعت12
اصول ومبانی نظری ترجمه ارائه خلاصه 4فصل 96/2/26ساعت12
------------------------------------------------------------------
میان ترم درس های خانم تقوی
خواندن 2 از6درس اول2/18ساعت 9/30
دستور2  از4درس اول2/25 ساعت10
گفت وشنود 2 از3درس اول2/11 ساعت 10(میان ترم وعملی)
کاربرد اصطلاحات از6درس اول تاص44  تاریخ2/11ساعت9
بیان شفاهی داستان تاص60تاریخ2/11ساعت9/30(پایان ترم)
تحویل پروژه شفاهی1 تاریخ2/4 ساعت 9
تحویل پروژه شفاهی2تاریخ2/25ساعت9
تحویل پروزه شفاهی3تاریخ 2/25 ساعت 9/30
میان ترم بیان شفاهی داستان تاص60تاریخ2/11ساعت9
مقاله نویسی تا اخردرس4 تاریخ 2/18 ساعت 9/30
کلیات زبان شناسی2 از3درس اول تاریخ2/11ساعت9/30
کلیات زبان شناسی1 از3درس اول تاریخ2/25ساعت9/30
نامه نگاری تاص54 تاریخ 2/25 ساعت 10
واژه شناسی از3درس اول 2/4/ ساعت9
گفت وشنود1 از 2درس اول 2/11 ساعت 11
روش تدریس  از2درس اول2/11 ساعت 9
نگارش فارسی از2درس اول2/11ساعت 10
ساخت زبان فارسی از2درس اول 2/11ساعت 10/30
دستور1 از 4فصل اول 2/25/ ساعت 9/30
فنون یاد گیری  از3درس اول2/25/ ساعت10
خواندن 1 از3درس اول 2/18/ساعت 9
-------------------------------------------------
میان ترم تاریخ فرهنگ وتمدن تاص175 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم  اندیشه سیاسی امام(ره)تاص110 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم فارسی عمومی تاص120تاریخ96/2/13ساعت9
--------------------------------------------------------
میان ترم زبان عمومی 20/2/96تا پایان درس 6ساعت 5/8

میان ترم اصول وروش تحقیق1 تاریخ19/2/96 ساعت 10-9 کل کتاب

بررسی مقابله ای ساخت جمله 26/2/96 ساعت10-9 کل کتاب

نمونه شعر  ونمونه نثر 19/2/96 ساعت10-9 ازکل کتاب

امتحان میان ترم آشنایی با دفاع مقدس 20/2/96ساعت 5/9از 6فصل اول
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما