كوچك يا بزرگ كردن بخش :.مهندسی صنایع - اجرایی - پروژه
برنامه دروس عمومی نیمسال دوم96-95
برنامه تخصصی رشته های صنایع /اجرائی/پروژه نیمسال دوم 96-95(اصلاحیه 18/12/95)  

کلاسهای روزچهارشنبه استادعزیزمحمدی درسال 96به روزهای دوشنبه منتقل شده است برنامه جدیدرا چک کنید ککنیدک
کیل نشدن کلاس های استادعزیزمحمدی درتاریخ13/11/95

به علت کم بودن تعداد دانشجویان در دروس معالات دیفرانسیل و محاسبات عددی سه جلسه اول کلاس حذف و درس امار واحتمالات مهندسی به برنامه اضافه شد 

کلاس روز پنجشنبه 28/11/95استادعزیزمحمدی تشکیل نمی شود کلاس جبرانی 2/12/95کنترل پروژه 11-8و کارسنجی 5/11-5/2برگزار می شود

جا به جائی کلاس اندیشه سیاسی امام (برادران) روز پنج شنبه هااز صبح به بعدازظهر

تشکیل نشدن کلاس روز پنج شنبه استادعزیزمحمدی مورخه 5/12/95کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد(طراحی ایجادصنایع وکنترل کیفیت اماری)

اولین جلسه کلاس محیط های چندرسانه ای با استاد یوسفی روز دوشنبه 21/1/96ساعت 5/11-5/2بقیه جلسات با هماهنگی استاد مشخص می گردد.

کلاس ازمایشگاه فیزیک 2 و فیزیک 2 استاد خلج 23/2/96تشکیل نمی شود کلاس جبرانی هفته بعد 30/1/96برگزار میشود

کلاس جبرانی 19/12/95ترمودینامیک و انتقال حرارت و مونتاژمکانیکی مورخه 24/1/96با همان ساعات برگزار می شود 

کلاس رفع اشکال مبانی مهندسی برق با استاد محمدپورمورخه 28/2/96ساعت 5/11-5/2 
 کلاس رفع اشکال مدارهای الکتریکی 4/2/96ساعت 5/11-5/2
----------------------------------------------------------------------------
میان ترم قوانین حاکم برپروژه تاریخ 96/2/21ساعت10

میان ترم مدیریت ایمنی کارگاه تاریخ 96/2/21ساعت10

میان ترم مدیریت کیفیت وبهره وری تاریخ 96/2/21ساعت8

میان ترم اتوماسیون صنعتی تاریخ 96/2/21ساعت8

میان ترم برنامه ریزی حمل ونقل تاریخ 96/2/21ساعت10

میان ترم تاریخ فرهنگ وتمدن تاص175 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم  اندیشه سیاسی امام(ره)تاص110 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم فارسی عمومی تاص120تاریخ96/2/13ساعت9
--------------------------------------------------------


 ترم آمارمهندسی (استادگودرزوند چگینی)4فصل (8-10-11-12)مورخه 28/2/96ساعت5/11

میان ترم محاسبات عددی سه فصل اول،دوم،سوم مورخه 20/2/96ساعت5/11


کلاس ترمودینامیک و مونتاژ مکانیکی اقای مرادی از 14/2/96به 21/2/96منتقل می گردد
میان ترم زبان عمومی 20/2/96تا پایان درس 6ساعت 5/8

کلاس ریخته گری و کارگاه عمومی 1و2روزهای دوشنبه ساعت 12-10دانشگاه فنی و مهندسی                          

میان ترم زبان تخصصی مدیریت پروژه تاریخ18/2/96ساعت9درس4-1

کلاس جبرانی و میان ترم معادلات دیفرانسیل استاد میجوزی 27/2/96ساعت 5/2-8
میان ترم از درس 1،2،4


کلاس جبرانی و میان ترم آماراحتمالات مهندسی 19/2/96ساعت 5/2-5/11از فصل 1،2،3

امتحان میان ترم آشنایی با دفاع مقدس 20/2/96ساعت 5/9از 6فصل اول

میان ترم و تحویل پروژه تمام دروس زیر روز چهارشنبه 27/2/96از ساعت 5/8-5/12
طراحی معماری وشهرسازی ،مکانیک خاک و پی ،مصالح ساختمانی،تکنولوژی

بتن،اجرامتره و برآورد،اصول مقررات پیمان،روش ساخت1،نرم افزارهای متره

وبرآورد،اصول مهندسی زلزله،تاسیسات زیربنایی ساختمان،

تحویل پروژه و تحقیق

پروژه و بارگذاری،تحقیق آزمایشگاه خاک ،تحقیق مصالح ساختمانی


امتحان میان ترم مبانی مهندسی برق 25/2/96دوشنبه 2فصل اول کتاب ساعت 5/11-5/2

میان ترم فیزیک 1و2وپایان ترم آزمایشگاه فیزیک1.2تاریخ3/3/96ساعت30/8


بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما