كوچك يا بزرگ كردن بخش :.شیمی محض وکاربردی
برنامه دروس عمومی نیمسال دوم 96-95
 برنامه تخصصی رشته شیمی نیمسال دوم 96-95(24/1/96)

برنامه دروس آزمایشگاه صنعتی و گرافیکنقشه خوانی به شرح ذیل تغییر نمود
توجه      توجه
آزمایشگاه شیمی صنعتی مورخه 24/1/96//7/2/96//14/2/96//ساعت 11-8
و درس گرافیک و نقشه خوانی24/1/96//ساعت5/2-11و 31/1/96ساعت11-8//7/2/96ساعت5/2-5/11//14/2/96ساعت5/2-5/11//21/2/96ساعت5/2-8

جا به جائی کلاس اندیشه سیاسی امام (برادران) روز پنج شنبه هااز صبح به بعدازظهر
 دو جلسه از کلاسهای درس ازمایشگاه شیمی تجزیه 2مورخه 17/12/95و26/2/96به علت کم بودن دانشجو حذف می شود
برنامه شیمی و تکنولوژی پلیمر بااستاد خوئینی حذف می شود برنامه بعدی متعاقبا اعلام می گردد

کلاس فوق العاده کاربرد طیف سنجی 19/12/95ساعت 5/11-5/2

کلاس شیمی فیزیک 1و آزمایشگاه شیمی فیزیک 1مورخه 25/12/95به 30/1/96

با همان ساعت قبلی(به درخواست دانشجویان)

کلاس گرافیک و نقشه خوانی مورخه 26/12/95به 21/2/96با همان ساعت قبلی

انتقال می یابد(به درخواست دانشجویان)

کلاس گرافیک و نفشه خوانی به شرح ذیل تغییر یافته است 24/1/ساعت 5/11-5/2، 31/1/ساعت 11-8،
7
/2/ساعت5/11-5/14،2/2/ساعت 5/11-5/2،21/2/ساعت 5/2-8

و کلاس آزمایشگاه شیمی صنعتی دو24/1ساعت11-8  ،7/2/ساعت11-8،  14/2/ساعت 11-8

تشکیل  نشدن کلاس های جداسازی وشناسایی ، شیمی آلی3روز سه شنبه 17/12/95بااستاد خوئینی(تشکیل جبرانی آن درتاریخ15/1/96)

کلاس فوق العاده شیمی آلی 2   21/1/96ساعت 11-8و ازمایشگاه شیمی آلی 2  25/11-5/2

کلاس ازمایشگاه فیزیک 2 و فیزیک 2 استاد خلج 23/2/96تشکیل نمی شود کلاس جبرانی هفته بعد 30/1/96

برگزار میشود


تشکیل نشدن کلاس اندیشه1 درتاریخ17/1/96

میان ترم کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی پنج شنبه 7/2/96ساعت 5/11فصل 2-3-4

امتحان پایان ترم کارگاه شیشه گری 11/2/96ساعت 5/11

میان ترم استفاده ازمتون علمی شیمی 2/19/ساعت11/30-14/30

میان ترم مبانی شیمی پلیمر96/2/28دروس1و3و4و8و9ساعت8/30

اصول محاسبات 96/2/21فصول1و2 بصورت تستی

شیمی صنعتی دو96/2/21 فصول1و2 بصورت تستی

شیمی صنعتی یک96/2/21 فصول1و2 بصورت تستی

پایان ترم آزمایشگاه شیمی صنعتی96/2/21  بصورت تشریحی


پایان ترم گرافیک ونقشه خوانی 96/2/21  بصورت تشریحی ازکل کتاب


امتحان پایان ترم آزمایشگاه شیمی آلی فصول6و13و14تاریخ96/2/4 بصورت تشریحی

میان ترم تاریخ فرهنگ وتمدن تاص175 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم  اندیشه سیاسی امام(ره)تاص110 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم فارسی عمومی تاص120تاریخ96/2/13ساعت9
---------

میان ترم ریاضی عمومی 2سه فصل اول ،دوم،سوم مورخه27/2/96ساعت8

میان ترم معادلات دیفرانسیل دو فصل اول و دوم 28/2/96 

میان ترم زبان عمومی 20/2/96تا پایان درس 6ساعت 5/8

 بنا به درخواست استاد کلاس شیمی معدنی 1از 19/2/96به 12/2/96انتقال یافت

طی تماس اقای وزیری کلاس مورخه 11/2/96شیمی الی 2 وازمایشگاه شیمی الی 2 تشکیل نمی شود

میان ترم شیمی وتکنولوژی رنگ 21/2/96ساعت 30/8فصول1و2و4و5و6و7

زبان تخصصی شیمی 28/2/96 ساعت30/11دروس1و2و4

مبانی شیمی پلیمر 28/2/96ساعت30/8دروس1و3و4و8و9

شیمی تجزیه2 تاریخ 19/2/96 ساعت11 دروس3-1

امتحان میان ترم شیمی آلی 2از4 فصل اول ساعت 8مورخه 18/2/96

امتحان پایان ترم آزشیمی آلی2مورخه 18/2/96ساعت 11فصل 6،13،14

امتحان میان ترم آشنایی با دفاع مقدس 20/2/96ساعت 5/9از 6فصل اول

امتحان میان ترم شیمی فیزیک 20/2/96سه فصل اول و امتحان عملی پایان ترم آزمایشگاه شیمی فیزیک 27/2/96


اخرین مهلت تحویل گزارش کار آموزی رشته شیمی 25/3/96درس کاراموزی

تابستانی خانم
امینی ساعت 8صبح

پایان ترم آزمایشگاه شیمی تجزیه2 تاریخ26/2/96 ساعت9

میان ترم شیمی تجزیه1 تاریخ26/2/96 ساعت30/11 فصول1و2و3
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما