كوچك يا بزرگ كردن بخش :.شیمی محض وکاربردی

برنامه تخصصی رشته شیمی نیمسال اول 97-96(اصلاحیه 25/7/96)


برنامه دروس عمومی نیمسال اول 97-96(اصلاحیه 26/7/96)


کلاس درس معادلات دیفرانسیل با استاد نراقی روز پنج شنبه 9/9ساعت 5/11-5/2و23/9/96 ساعت 5/2-8برگزار می گردد.

تشکیل نشدن کلاس ورزش1 برادران وخواهران درتاریخ 15/8/96

دروس شیمی آلی 3،ایمنی در ازمایشگاه،اصول و تصفیه اب،به علت به حدنصاب نرسیدن دانشجو حذف گردید و برخی از دروس به علت به حد نصاب رسیدن دانشجو اضافه گردید به برنامه جدید مراجعه فرمایید

کلاس ازمایشگاه شیمی الی یک 23/9/ 96به ساعت 11-8و شیمی تکنولوژی رنگ  به 5/11-5/2جابه جا می گردد

 
طی تماس خانم ذوالقدر کلاس درس شیمی تجزیه دستگاهی و آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی روز سه شنبه 18/7/96 تشکیل نمی شود کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد

 
درس ریاضی عمومی 1 که به علت کم بودن دانشجو حذف گردیده بود توسط استاد نراقی روزهای پنج شبه برگزار می گردد به برنامه مراجعه کنید

درس مبانی شیمی پلیمربه علت به حدنصاب نرسیدن دانشجو برنامه این درس حذف  گرددیده بود مجددا به برنامه اضافه گردید.به علت حذف این درس توسط دانشجویان مجددا خودخوان شد
دانشجویانی که درس تمرین و پژوهش بااستاد یوسفی اخذ نموده اند جهت هماهنگی بااستاد دوشنبه 17/7/96می توانند مراجعه کنند

کلاسهای درس اصول تصفیه آب به علت حد نصاب نرسیدن دانشجو حذف         می گردد

کلاس درس ایمنی در ازمایشگاه به علت به حد نصاب نرسیدن دانشجو حذف می گرددولیکن به دلیل بدون منبع بودن با استاد کاکاوند ارائه گردید که دانشجویانی که این درس را اخذ کرده اند جهت دریافت جزوه استاد روزهای پنج شنبه مراجعه نمایند و کلاس رفع اشکال نیز در مورخه 9/9/96 ساعت 11-8 برگزار می گردد

کلاس ازمایشگاه شیمی الی 1پنج شنبه 27/7/96ساعت 11-8

دانشجویانی که درس کاراموزی تابستانی اخذ نموده اند ملزم می باشند جهت راهکار و مشاوره با استاد مربوطه در روز پنج شنبه 4/8/96ساعت12حاضر باشند درغیر اینصورت مسئولیت ان به عهده دانشجو می باشد

درس تجزیه نمونه های حقیقی با استاد ذوالقدر 16/8و14/9


کلاس درس معادلات د
یفرانسیل با استاد نراقی روز پنج شنبه9/9ساعت 5/11-5/2   23/9/96 ساعت 5/2-8برگزار می گردد.


کلاس جبرانی دروس ازمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی و شیمی تجزیه که مورخه 18/7تشکیل نشد در مورخه 9/8برگزار می گردد


کلاس درس جداسازی ترکیبات آلی روز سه شنبه مورخه 23/8/96تشکیل نمی گردد

بنا به تقاضای دانشجویان کلاس سیستم عامل روز پنج شنبه 11/8به سه شنبه 16/8ساعت11-8منتقل شد

تشکیل نشدن کلاس ورزش1 برادران وخواهران درتاریخ 15/8/96

کلاس فوق العاده کاربرد طیف سنجی 25/8روز پنج شنبه ساعت5/11

کلاس ایمنی در ازمایشگاه 9/9ساعت 11-8روز پنج شنبه

کلاس ریاضی عمومی 1از 2/9به 25/8منتقل می شود ساعت 11-8و از 16/9/به 9/9ساعت11-8منتقل می شود

کلاس جبرانی ازمایشگاه شیمی معدنی 1و2مورخه7/9ساعت 5/11-5/2

کلاس شیمی معدنی 2مورخه 7/9ساعت11-8و جلسه بعداز ظهر به 14/9ساعت11-8منتقل می شود

میان ترم ارزشهای دفاع مقدس از 6فصل اول تاریخ21/9/96 ساعت 13

تشکیل کلاس آزمایشگاه شیمی وتکنولوژی رنگ تاریخ2/9/96 ساعت11-8
تشکیل کلاس آزمایشگاه شیمی آلی1 تاریخ 16/9/96 ساعت30/14-30/11

میانترم زبان عمومی تاریخ28/9/ ساعت8  از 5درس اول کتاب

میانترم شیمی وتکنولوژی رنگ تاریخ23/9/ ساعت30/11دروس1و2و4و5و8

میان ترم کاربرد طیف سنجی 9/9/96ساعت 5/11فصل دو،سه،چهار


بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما