كوچك يا بزرگ كردن بخش :.روانشناسی وعلوم تربیتیبرنامه دروس عمومی نیمسال اول 97-96(اصلاحیه 26/7/96)
برنامه تکمیلی دروس تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی نیمسال اول97-96  (اصلاحی19/7/96)


تشکیل نشدن کلاس روانشناسی بالینی درتاریخ24/7/96

تغییر زمان تشکیل کلاس روانشناسی تربیتی ازپنج شنبه به سه شنبه به تاریخ های16/8/--30/8/--و28/9/96ساعت 30/14-30/11

تشکیل کلاس روانشناسی تحولی1 درتاریخ 23/8/96 ساعت 30/14-30/11

تشکیل کلاس آموزه های تربیتی آیات قرآن درتاریخ 7/9/96 ساعت 30/14-30/11

تشکیل کلاس بهداشت روانی در تاریخ 29/8/96 ساعت 30/14-30/11

تشکیل کلاس مبانی راهنمایی ومشاوره  درتاریخ4/8/--و16/9/96ساعت 30/14-30/11

کلاس روانشناسی شخصیت  ونظریه های مشاوره روان درمانی درتاریخ4/8/96 تشکیل نمیشود وجبرانی آن در تاریخ 11/8/96 تشکیل میگردد

کلاس روش تدریس علوم تجربی وروش تدریس مهارت خواندن  بااستادافشار درتاریخ11/8/96 تشکیل نمیشود.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهدشد

اضافه شدن کلاس های آمار توصیفی وآمار استنباطی در تاریخ های 22/8/ --و13/9/96 همان ساعت

تشکیل کلاس منطق درتاریخ 25/8/--و16/9/96 ساعت 30/14-8

تشکیل نشدن کلاس روانشناسی تحولی2وخانواده در اسلام درتاریخ15/8/96

تشکیل نشدن کلاس ورزش1 برادران وخواهران درتاریخ 15/8/96

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی:تشکیل کلاس معرفت شناسی در تاریخ23/8/96ساعت 30/11

جابجایی کلاس روانشناسی احساس وادراک ازتاریخ 25/8/96به7/9/96 همان ساعت

تشکیل نشدن کلاس های استاد  خاکی  روز دوشنبه 96/8/29

میان ترم ارزشهای دفاع مقدس از 6فصل اول تاریخ21/9/96 ساعت 13

میان ترم روانشناسی تحولی1 تاریخ 21/9/96ساعت 11 فصول 1و2و3و7

میان ترم  زبان تخصی برنامه ریزی درسی 21/9/ ساعت11 کل کتاب
زبان دوم روانشناسی 7/9/ ساعت11 از 8فصل اول کتاب
زبان تخصصی پیش دبستانی 7/9/ ساعت 8 فصول1و5و10و14
متون زبان خارجه درعلوم تربیتی وروانشناسی 28/9/ ساعت11  از7فصل اول کتاب

میانترم زبان عمومی تاریخ28/9/ ساعت8  از 5درس اول کتاب

کلاس نظریه های مشاوره وروان درمانی روز پنج شنبه تاریخ 2/9/96ساعت 30/11 تشکیل نمیشود.بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما