كوچك يا بزرگ كردن بخش :.روانشناسی وعلوم تربیتی
برنامه کلاسی نیمسال دوم 96-95رشته علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)
برنامه کلاسی نیمسال دوم96-95 علوم تربیتی(ورودی95)
برنامه کلاسی نیمسال دوم 96-95 پیش دبستانی
برنامه کلاسی رشته روانشناسی (ورودی93به بعد)

تشکیل کلاس روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی مورخه2/12/95 در مدرسه استثنایی خلیلی بوئین زهرا راس ساعت 30/9(حضور درکلاس الزامی بوده  وبه دانشجویان غایب نمره تعلق نمیگیرد)

تشکیل کلاس آزمونهای روانشناختی1 درتاریخ 5/12/--16/12/--28/1/--11/2/--25/2/--ساعت11-8

جبرانی کلاس روانشناسی سلامت درتاریخ 28/11/95ساعت 30/14-30/11

جبرانی کلاس مقدمات نوروپسیوکولوژی (علوم اعصاب شناختی)درتاریخ 24/1/96ساعت 30/14-30/11

حذف کلاس اصول ومبانی آموزش وپرورش درتاریخ24/1/96

حذف کلاس ادبیات کودکان ونوجوانان درتاریخ 7/2/--و28/2/

حذف کلاس مدیریت مراکز پیش دبستانی درتاریخ5/12/95

تشکیل کلاس تعلیم وتربیت اسلامی درتاریخ های 28/11/--5/12/--17/1/--28/2/96ساعت 30/14-30/11

تشکیل کلاس مدیریت آموزشی  درتاریخ و24/1/--ساعت30/14-30/11و28/2/96 ساعت11-8

تشکیل کلاس مفاهیم روش تدریس ریاضیات  دردبستان درتاریخ5/12/--19/12/-- و21/2/--ساعت 30/14-30/11

کلاس های خانم خلج روز سه شنبه 26/11/95 تشکیل نمیشود

جبرانی  کلاس روانشناسی تربیتی 14/2/96 تشکیل میشود

جا به جائی کلاس اندیشه سیاسی امام (برادران) روز پنج شنبه هااز صبح به بعدازظهر

جابجایی کلاس روش تدریس علوم تجربی از 19/12/به 7/2/96

جابجایی کلاس اصول بهداشت کمک های اولیه از 5/12/-به19/12/95

تشکیل کلاس حرکات ورزشی وسرودهای
خاص درتاریخ5/12/--17/1/-31/1/-14/2/-21/2/-28/2/ساعت 11-8

جلسه هماهنگی  درس کارورزی 2 بااستاد رحیم خانی درتاریخ5/12/95 ساعت 9-8

جا به جائی کلاس اندیشه سیاسی امام (برادران)  پنج شنبه هااز صبح به بعدازظهر

حذف کلاس های ارزشیابی شخصیت  درتاریخ های 9/12/--21/1/--4/2/ به علت آمار کم

حذف کلاس روشهای تغییر واصلاح رفتار درتاریخ16/12/95

تشکیل کلاس جبرانی درس پروژه رشته روانشناسی درتاریخ9/12/95ساعت 30/11بااستاداینانلو

برنامه اصلاحی  نیمسال دوم96-95 رشته علوم تربیتی وروانشناسی(اصلاحی 95/12/7)

جابجایی کلاس روانشناسی اعتیادازروز سه شنبه17/12/-و29/1/به پنجشنبه19/12/و31/1ساعت11-8

جابجایی کلاس آزمونهای روان شناختی از95/12/16به95/12/23ساعت11/30بااستاد اینانلو

تشکیل نشدن کلاس روش تدریس مهارت خواندن درتاریخ95/12/18با آقای رحیم خانی

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی:کلاس های خانم خلج روز سه شنبه95/12/24 تشکیل نمیشود

جابجایی کلاس آزمونهای روان شناختی درتاریخ11/2/96از صبح به بعدازظهر

تشکیل کلاس زبان تخصصی برنامه ریزی درسی درتاریخ96/1/16و96/2/13 ساعت14/30-11/30

تشکیل کلاس زبان تخصصی2روانشناسی درتاریخ 96/1/30و96/2/27 ساعت14/30-11/30

امتحان میان ترم قصه گویی ونمایش خلاق تاریخ96/1/17 تا ص140

میان ترم زبان آموزی96/1/24تا پایان فصل سوم ص97


تشکیل نشدن کلاس اندیشه1 درتاریخ17/1/96

تشکیل نشدن کلاس فرهنگ وتمدن خواهران درتاریخ17/1/96ساعت 30/11

میان ترم روانشناسی عمومی2مورخه 23/1/96ساعت 11-8

میان ترم اصول بهداشت و کمک های اولیه فصل اول و فصل نهم 7/2/

امتحان میان ترم و رفع اشکال  آموزش بزرگسالان 30/1/96از نصف کتاب ساعت11
امتحان میان ترم مدیریت پیش دبستانی 31/1/96از نصف کتاب  ساعت11

                        میان ترم دروس آقای رحیم خانی

تاریخ آموزش وپرورش 96/2/21 ساعت11نصف کتاب

مبانی واصول مدیریت آموزشی 96/2/14ساعت 9نصف کتاب


روش تحقیق درعلوم تربیتی 96/2/21 ساعت9نصف کتاب

اصول ومبانی آموزش وپرورش 96/2/14ساعت 11نصف کتاب

 مدیریت آموزشی 96/2/28ساعت 9نصف کتاب

تعلیم وتربیت اسلامی 96/2/28ساعت 11نصف کتاب

ادبیات کودک  ونوجوان 96/2/14ساعت 11نصف کتاب

نظارت راهنمایی وتعلیماتی96/2/21ساعت11نصف کتاب

آشنایی بافعالیت های تربیتی واجتماعی 96/2/28ساعت 9نصف کتاب

روش تدریس مهارت خواندن 96/2/13ساعت 11نصف کتاب(موضوع کارعملی:بررسی انواع اختلالات خواندن دردوره ابتدایی وراه درمان آن)

آموزش بزرگسالان 96/1/30ساعت 11نصف کتاب
--------------------------------------------------
میان ترم زبان تخصصی پیش دبستانی(
کتاب داداش زاده وکامیاب)فصول1و5و10و14تاریخ96/2/26ساعت9

میان ترم مفاهیم روش تدریس ریاضیات تاریخ 96/2/21ساعت 11/30کل کتاب(رشته پیش دبستانی)


میان ترم جامعه شناسی آموزش وپرورش تاریخ2/13/فصول2و4و5و7و9

میان ترم مبانی جامعه شناسی تاریخ 2/20/فصول1و3و5و7و11و14و15ساعت9/30

میان ترم روانشناسی احتماعی تاریخ 2/20/از فصول1و4و5و6و11ساعت 12

--------------------------------------------------------------

میان ترم روانشناسی احساس وادراک فصول1تا8تاریخ96/2/7ساعت11/30

روانشناسی یادگیری فصول1تا9  غیراز فصل2 تاریخ96/2/14ساعت11/30

اختلالات یادگیری تا پایان فصل پنج 96/2/28  ساعت12

میان ترم تاریخ فرهنگ وتمدن تاص175 آخرین جلسه هرکلاس

میان ترم  اندیشه سیاسی امام(ره)تاص110 آخرین جلسه هرکلاس

میان ترم فارسی عمومی تاص120تاریخ96/2/13ساعت9
--------------------------------------------------------
 میان ترم حرکات ورزشی و سرودهای خاص28/2/96از 6فصل اول ساعت 9-8
 
اصول برنامه ریزی آموزشی 28/2/96از سه فصل اول ساعت10-9

اصول برنامه ریزی درسی 7/2/96از سه فصل اول کتاب ساعت5/8

میان ترم زبان عمومی 20/2/96تا پایان درس 6ساعت 5/8


میان ترم امار استنباطی و امارتوصیفی 26/2/96

                    میان ترم های آقای مرادی

ارزشیابی شخصیت 11/2/96ساعت 12ازفصول4و9و10بصورت تستی وتشریحی(تحویل کار عملی اجرای تست کتل وبندر) 

اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده11/2/96ساعت9 ازکل کتاب زوج درمانی وخانواده درمانی(تحویل کار عملی وکنفرانس در همین ساعت)

روانشناسی شخصیت  18/2/96ساعت12 از کل کتاب به غیر از فصول 7و11و12و13و14بصورت تستی

روانشناسی رشد  18/2/96 ساعت 9 از فصول 1و2و3و4و5

مبانی راهنمایی ومشاوره  25/2/96  ازکل کتاب به غیر از  فصول 6و8 ساعت 9

تحویل کار عملی  درس سمینار 25/2/96 ساعت 13-10

روانشناسی تجربی 25/2/96 ساعت 11 از کل کتاب (کنفرانس درس درهمین تاریخ)

تحویل کار عملی درس روانشناسی اعتیاد  وانگیزش وهیجان 25/2/96 ساعت 12-10

روشهای تغییر واصلاح رفتارکودکان 18/2/96 ساعت11  ازفصول 1و2و3و4و5و6

تشکیل کلاس جبرانی روانشناسی عمومی 1 درتاریخ 26/2/96

میان ترم روانشناسی صنعتی وسازمانی19/2/96ساعت9 از نصف کتاب

روانشناسی افراد بانیازهای خاص دو26/2/96ساعت9 از نصف کتاب

فلسفه آموزش وپرورش 26/2/96ساعت12تا پایان فصل5

مدیریت اسلامی 26/2/96 ساعت12 تا پایان فصل 5

روانشناسی بالینی 23/2/96 ساعت11 از نصف اول کتاب

روانشناسی پویایی گروه تاریخ19/2/96ساعت 30/11  نصف کتاب

میان ترم روانشناسی اجتماعی کاربردی27/2/96 ساعت 30/9

امتحان میان ترم آشنایی با دفاع مقدس 20/2/96ساعت 5/9از 6فصل اول

میان ترم فیزیولوژی اعصاب وغدد 28/2/96فصول1و2و3و7و11و12ساعت12

آخرین مهلت تحویل کارعملی روش تدریس ریاضیات درپیش دبستانی28/2/96
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما