كوچك يا بزرگ كردن بخش :.مدیریت دولتی،بازرگانی،صنعتی،جهانگردی

برنامه کلاسی نیمسال دوم96-95رشته مدیریت دولتی


برنامه کلاسی نیمسال دوم96-95رشته مدیریت بازرگانی

برنامه کلاسی نیمسال دوم96-95بازرگانی(ورودی94)

برنامه کلاسی نیمسال دوم96-95دولتی(ورودی94به بعد)

برنامه کلاسی نیمسال دوم96-95رشته مدیریت صنعتی

برنامه کلاسی نیمسال دوم 96-95 رشته جهانگردیتشکیل نشدن کلاس های تجارت بین الملل وبهره وری وتجزیه وتحلیل آن در سازمان درتاریخ 95/11/12 بااستاد قجربیگی

جبرانی  کلاس تجارت بین الملل در تاریخ 95/11/19تشکیل میشود

تشکیل نشدن کلاس های ریاضیات 1وریاضیات2 درتاریخ 14/11/95 بااستاد نراقی

تشکیل کلاس زبان تخصصی2رشته مدیریت بازرگانی درتاریخ18/11/--9/12/--و21/1/--ساعت11-8

تشکیل کلاس زبان تخصصی2 رشته مدیریت دولتی درتاریخ25/11/--23/12/--و18/2/--ساعت11-8

جابجایی کلاس زبان عمومی از بعدا زظهر به صبح همان روز


جذف کلاس تجارت الکترونیک درتاریخ3/12/--17/12/--29/1/--12/2--19/2به علت آمار کم


جابجایی کلاس مدیریت مالی از تاریخ27/11/--23/1/--20/2/--به تاریخ17/12/--29/1/--و19/2/
96
ساعت11-8 و12/2/96ساعت30/14-30/11


حذف کلاس های  بازار یابی بین الملل به علت آمار کم(رشته صنعتی)


جذف کلاس های تجارت بین الملل وبهره وری وتجزیه آن درسازمان درتاریخ12/10


جابجایی کلاس ریاضات پایه وریاضیات ومقدمات آمار1 از بعد از ظهر به صبح همان روزحذف کلاس سیر اندیشه های سیاسی  وتحول نهاد های اداری درتاریخ 19/12/


حذف کلاس  روابط کار درسازمان درتاریخ 26/2/ وجابجایی ان درتاریخ12/2/ ازصبح به بعدازظهر


حذف کلاس فنون تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم  ومبانی مدیریت دولتی درتاریخ 2/12/ 95


تشکیل کلاس مدیریت منابع انسانی درتاریخ19/12/--24/1/--و14/2/ ساعت 30/14-30/11


تشکیل نشدن کلاس های کارسنجی ومدیریت کنترل پروژه بااستاد عزیزمحمحدی درتاریخ28/11/95وتشکیل

جبرانی آن درتاریخ2/12/95


جابجایی کلاس کاربرد کامپیوتر درمدیریت وحسابداری از2/12/--و16/12/95 به3/12/--و12/2/96ساعت11-8

جا به جائی کلاس اندیشه سیاسی امام (برادران)  پنج شنبه ها از صبح به بعدازظهر


تشکیل کلاس جبرانی فراگرد تنظیم وکنترل بودجه وسیر اندیشه های سیاسی وتحول نهاد اداری درتاریخ 3/12/95
باخانم اسلامفر


تشکیل نشدن کلاس روز پنج شنبه استادعزیزمحمدی مورخه 5/12/95کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد(

بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی وکنترل کیفیت اماری)


تشکیل کلاس مدیریت اسلامی2 درتاریخ های 17/1--31/1/--و21/2/96ساعت 30/14-30/11

(رشته بازرگانی)

تشکیل کلاس زبان تخصصی3 دولتی درتاریخ95/12/17و96/2/12ساعت11-8

              قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی

دانشجویانی که با خانم امیری  درس اخذ نموده اندو درس های آنها فاقد کلاس آموزشی می باشد روزهای

چهارشنبه 96/1/16و96/1/23جهت رفع

اشکال وهماهنگی امتحان میان ترم به دانشگاه مراجعه نمایند

کلاس ازمایشگاه فیزیک 2 و فیزیک 2 استاد خلج 23/1/96تشکیل نمی شود کلاس جبرانی هفته بعد 30/1/96

برگزار میشود


تشکیل نشدن کلاس اندیشه1 درتاریخ17/1/96

  قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی

کلاس های خانم امیری روز چهارشنبه 96/1/23 تشکیل نمی شود

میان ترم سازماندهی واصلاح تشکیلات و روشها 29/1/96دو فصل اول کتاب 

               میان ترم های دروس خانم نامور

میان ترم زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت تاریخ96/2/25از5درس اول ساعت 9

زبان تخصصی2بازرگانی(کتاب3ثمربخش)96/2/18ساعت9

زبان تخصصی2دولتی(کتاب5علیمحمدی)96/2/18ساعت9

زبان 1دولتی(کتاب2ثمربخش)96/2/26ساعت9


زبان3دولتی(کتاب6علیمحمدی)96/2/26ساعت9

میان ترم سیر اندیشه های سیاسی وتحول نهاد اداری از3فصل اول کتاب96/2/12

روابط کاردر سازمان  از3فصل اول کتاب 96/2/12

فراگرد تنظیم وکنترل بودجه96/2/19

اخلاق حرفه ای درمدیریت بارویکرد اسلامی96/2/19

دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی که درس درس تحقیق در عملیات آنها بصورت تئوری وعملی ارائه شده


است  از فصل 4یا5 پاور پوینت 15 صفحه ای آماده کرده وبصورت cd روز امتحان میان ترم تحویل نمایند

میان ترم تحقیق در عملیات تاریخ 96/2/21ساعت11 فصول2و3و4


قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی

آخرین روز حضور خانم امیرپورجهت برگزاری امتحان میان ترم ورفع اشکال پنجشنبه31/1/96


میان ترم ریاضیات پایه ومقدمات آمارتاریخ96/2/28ساعت8   از4فصل اول


حضور کلیه دانشجویانی که با آقای شریفی درس کارورزی وپروژه اخذ نموده اند  تاریخ 96/2/12 ساعت12

در دانشگاه الزامی است.

میان ترم درسهای تصمیم گیری وتعیین خط مشی -مباحث ویژه درمدیریت دولتی- بازار یابی بین الملل-احکام

کسب وکار-مبانی بانکداری ومدیریت بانک-تجارت بین الملل-بهره وری وتجزیه تحلیل آن درسازمان-بررسی

وتجزیه  وتحلیل آن دربخش صنعت تاریخ96/2/19ساعت9(ازنمونه سوال ترم های گذشته)

پایان ترم درس سمیناردر مسائل بازار یابی 27/2/96 ساعت10

میان ترم تاریخ فرهنگ وتمدن تاص175 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم  اندیشه سیاسی امام(ره)تاص110 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم فارسی عمومی تاص120تاریخ96/2/13ساعت9

میان ترم مبانی مدیریت دولتی فصول 1و2و5و6 تاریخ4/2/96 ساعت30/11

میان ترم فنون وتجزیه وتحلیل وطراحی سیستم فصول1و2و3و4و6و10و12تاریخ 4/2/96 ساعت30/8

میان ترم اصول حسابداری1 تاریخ18/2/96 از 4فصل اول

اصول حسابداری2 تاریخ19/2/96 فصل مغایرت بانکی وحقوق ودستمزد

اصول حسابداری3 تاریخ 26/2/96 حسابداری شعب

حسابداری صنعتی یک تاریخ 18/2/96 فصول 5و6

حسابرسی یک 18/2/96 از4فصل اول


قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی

تشکیل کلاس وجلسه رفع اشکال درس زبان دوم1وزبان دوم2 تاریخ14/2/96

امتحان عملی کاربرد کامپیوتر در مدیریت 18/2/96 ساعت30/11

کلاس جبرانی آماراحتمالات استاد میجوزی 19/2/96ساعت 11-8

کلاس کارسنجی استاد عزیزمحمدی مورخه 14/2/96ساعت 10برگزار می گردد

جابجایی کلاس حقوق بازرگانی از21/2/96 به 28/2/96

میان ترم حقوق بازرگانی 28/2/96 ساعت 30/11

جبرانی مدیریت مالی1تاریخ18/2/96ساعت 11-8

میان ترم مدیریت مالی 19/2/96 فصول1و2و3و4و6ساعت 9

میان ترم زبان دوم1 وزبان دوم 2تاریخ 28/2/96ساعت9

دانشجویانی که با آقای عطاران درس تنظیم بودجه را اخذ نموده اند جهت تحویل کار عملی خود روز21/2/96 به دانشگاه مراجعه نمایند یا کار عملی خود را برای استاد ایمیل نمایند(hamidattaran@yahoo.co)

حذف کلاس مبانی نحوه تنظیم  وکنترل بودجه درتاریخ28/2/96 بااستادعطاران


میان ترم مدیریت اسلامی2ومدیریت پیشرفته ومدیریت اسلامی والگوهای آن21/2/96ساعت12

کلاس جبرانی آماراحتمالات استاد میجوزی 19/2/96ساعت 11-8
و میان ترم 20/2/96از فصل 1،2،3

امتحان میان ترم آشنایی با دفاع مقدس 20/2/96ساعت 5/9از 6فصل اول

 
کلاس جبرانی و میان ترم روش تحقیق 25/2/96ساعت 5/8از 4فصل اول کتاب
امتحان میان ترم مبانی واصول سازمان ، مدیریت و تجارت الکترونیک و سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ساعت5/11 

میان ترم استراتژیک (مدیریت مالی و حسابداری پروژه)27/2/96ساعت5/11

آخرین مهلت امتحان کار عملی کاربردکامپیوتر درمدیریت وحسابداری 25/2/96 ساعت 30/11


بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما